Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та звіт у розрізі країн

Извините, этот техт доступен только в “Украинский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Підготовлено:

Ангеліна Кравцова, консультант Департаменту трансфертного ціноутворення

 

Прийняття Закону України № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020[1] (надалі – Закон № 466) призвело до змін багатьох норм, запроваджених Податковим кодексом України[2] (надалі – ПКУ). Однією з таких змін є введення нових понять для цілей трансфертного ціноутворення – Міжнародна група компаній (надалі – МГК) та Материнська компанія МГК.

Міжнародна група компаній — дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю. При цьому, згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої фінансової звітності такої МГК[3].

Материнська компанія МГК — юридична особа, яка входить до складу міжнародної групи компаній та одночасно відповідає таким вимогам:

 • безпосередньо чи опосередковано володіє корпоративними правами інших компаній в частці достатній для включення фінансової звітності таких компаній до консолідованої фінансової звітності такої юридичної особи;
 • фінансова звітність такої юридичної особи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юридичної особи у складі міжнародної групи згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності[4].

В зв’язку з нововведеннями у платників податків з’явились зобов’язання з подання нової звітності та відповідальність за неподання звітності або надання недостовірної інформації. Відтепер платники податків зобов’язані подавати Повідомлення про участь у МГК (далі – Повідомлення) та Звіту розрізі країн МГК .

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Відповідно до п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ повідомлення про участь у міжнародній групі компаній зобов’язані подавати ті платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції та зобов’язані до 1 жовтня року, що настає за звітним, подавати звіт про контрольовані операції.

Тобто, Повідомлення необхідно подавати разом зі Звітом про контрольовані операції за 2020 рік.

Згідно з п. 53 підрозділу 10 розділу XX ПКУ норми п. 39.4 ст. 39 ПКУ щодо подання платниками податків повідомлення про участь у МГК — вперше застосовуються у 2021 році за 2020 рік.

Що має містити Повідомлення?

Відповідно до п.п. 39.4.2.2. п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ Повідомлення про участь у МГК має містити наступну інформацію:

а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній (…);

б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній (…);

в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній (…);

г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.

Наразі Порядок складання Повідомлення не затверджений. На веб-сайті Міністерства Фінансів України опублікований проєкт наказу щодо його затвердження[5].

Чи повинні подавати Повідомлення компанії, які не належать до МГК?

Нормами п.п.39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ зазначено, що Повідомлення повинні подавати платники податків, що здійснюють контрольовані операції. Жодних інших критеріїв не встановлено.

За неподання або подання недостовірної інформації у повідомленні про участь у МГК встановлена відповідальність у розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (для 2021 року – 2 270 грн.[6] х 50 = 113 500 грн.).

Отже, з метою уникнення штрафних санкцій, вважаємо, що Повідомлення про участь у МГК слід подавати усім платникам податків, що здійснюють контрольовані операції та подають Звіт про контрольовані операції, не залежно від того, чи належать такі платники податків до МГК.

 1. Звіт у розрізі країн МГК

Відповідно до п.п. 39.4.10 п. 39.4 ст. 39 ПКУ[7] платник податків — резидент України, який належить до МГК, у випадках, визначених ПКУ, зобов’язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (Country-by-Country Report) в електронній формі (надалі – Звіт).

Звіт у розрізі країн МГК подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із таких обставин:

 • платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
 • материнська компанія МГК уповноважує платника податків — резидента України на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу;
 • відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії МГК подання звіту від такої МГК не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;
 • між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії МГК або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку.

Що має міститиЗвіт?

Наказом Міністерства Фінансів України №764 від 14.12.2020 р. затверджена форма Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, а також Порядок заповнення Звіту в розрізі країн МГК. Наказ набрав чинності 19.02.2021 р.[8]

Невиключний перелік інформаційних даних в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, що мають бути зазначені у Звіті наведений у п.п. 39.4.11. п.39.4 ст. 39 ПКУ та включає:

а) назву держави (території), відповідно до законодавства якої учасник МГК заснований, та держави (території), резидентом якої він є;

б) загальну суму доходів (виручки) за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;

в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;

г) суму сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога у фінансовому році, за який складається звіт у розрізі країн;

ґ) суму нарахованого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;

д) розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;

е) суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;

є) чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;

ж) балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;

з) основні види діяльності, що здійснюються учасниками МГК.

За який період подавати Звіт?

Звіт у розрізі країн МГК складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією МГК, що може не збігатися з календарним роком. У разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією МГК фінансовий рік, Звіт необхідно подавати протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року.

Згідно з п. 53 підрозділу 10 розділу XX ПКУ норми п. 39.4 ст. 39 ПКУ щодо подання платниками податків Звіту вперше застосовується щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports).

Таким чином, у 2021 р. Повідомлення про участь у МГК подають платники податків, що зобов’язані подавати Звіт про контрольовані операції, здійснені в 2020 р., а Звіт в розрізі країн МГК – подається за 2021 рік, але не раніше приєднання України до Country-by-Country Reports МСАА.

 

Джерела:

[1] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#top

[2]https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20201107#Text

[3]П.п. 14.1.113-3 п. 14.1. Ст. 14 ПКУ

[4]П.п. 14.1.103-1 п. 14.1. Ст. 14 ПКУ

[5]https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_2.pdf

[6]https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

[7]доповнення ПКУ згідно ЗУ №466-ІХ від 16.01.2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text

[8] https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfinom_zatverdzheno_poriadok_podannia_zvitnosti_v_rozrizi_krain-2723

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться

  Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в течение 5 минут

   Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

   КиевДнепрКаменское
   Написать в
   Viber