Компанії видобувної галузі та Звіт про платежі на користь держави. Особливості складання та відповідальність

Підготовлено:

Олена Еременко, сертифікований аудитор

 

З метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств (далі – Директива № 2013/34/ЄС) Законом України від 05.10.2017 № 2164-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень” внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV (далі – Закон №996). 

Цими змінами запроваджено подання звіту про платежі на користь держави – документа, що містить деталізовану інформацію про податки, збори та інші платежі підприємств, належні до сплати на користь держави відповідно до Закону, який подається:

 • підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення

або

 • підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

 

16.11.2018 р. набув чинності Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 18.09.2018 р. №2545 (далі – Закон №2545).

Згідно ч.1 ст.1 Закону №2545  суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, – фізична особа – підприємець чи юридична особа, яка здійснює користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту.

У листі Мінфіну та Держстату України від 14.03.2018 р. №35230-06-5/6959, №04.3-07/22-18 зазначено, що діяльність із заготівлі деревини або з добування корисних копалин відповідно до КВЕД-2010 належать до таких класифікаційних позицій:

 • клас 02.20 “Лісозаготівлі” групи 02.2 “Лісозаготівлі” розділу 02 “Лісове господарство та лісозаготівлі” секції A “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”;
 • клас 05.10 “Добування кам’яного вугілля” групи 05.1 “Добування кам’яного вугілля” розділу 05 “Добування кам’яного та бурого вугілля” (далі – розділ 05) секції B “Добувна промисловість і розроблення кар’єрів” (далі – секція B);
 • клас 05.20 “Добування бурого вугілля” групи 05.2 “Добування бурого вугілля” розділу 05 секції B;
 • клас 06.10 “Добування сирої нафти” групи 06.1 “Добування сирої нафти” розділу 06 “Добування сирої нафти та природного газу” (далі – розділ 06) секції B;
 • клас 06.20 “Добування природного газу” групи 06.2 “Добування природного газу” розділу 06 секції B;
 • клас 07.10 “Добування залізних руд” групи 07.1 “Добування залізних руд” розділу 07 “Добування металевих руд” (далі – розділ 07) секції B;
 • клас 07.21 “Добування уранових і торієвих руд” групи 07.2 “Добування руд кольорових металів” розділу 07 секції B;
 • клас 07.29 “Добування руд інших кольорових металів” групи 07.2 “Добування руд кольорових металів” розділу 07 секції B;
 • клас 08.11 “Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю” групи 08.1 “Добування каменю, піску та глини” розділу 08 “Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів” (далі – розділ 08) секції B;
 • клас 08.12 “Добування піску, гравію, глин і каоліну” групи 08.1 “Добування каменю, піску та глини” розділу 08 секції B;
 • клас 08.91 “Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив” групи 08.9 “Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н.в.і.у.” розділу 08 секції B;
 • клас 08.92 “Добування торфу” групи 08.9 “Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н.в.і.у.” розділу 08 секції B;
 • клас 08.93 “Добування солі” групи 08.9 “Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н.в.і.у.” розділу 08 секції B;
 • клас 08.99 “Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н.в.і.у.” групи 08.9 “Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н.в.і.у.” розділу 08 секції B.

Першим обов’язковим звітним періодом для складання Звіту є 2018 рік.

 

Форма Звіту про платежі на користь держави повинна затверджуватися:

 • Для підприємств, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, – незалежним адміністратором та багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ; у разі запровадження електронної системи подання та аналізу звітності – Кабінетом Міністрів України та багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ (ч.2 ст.6 Закону №2545);
 • Для підприємств, які провадять заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, – Міністерством фінансів України (п.4 ст.11 Закону №996).

 

Згідно ст.6 Закону №2545 Звіт про платежі на користь держави містить таку інформацію:

 • загальна сума платежів;
 • загальна сума за кожним видом платежів;
 • загальна сума платежів із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо кожної окремої проектної діяльності;
 • загальна сума платежів із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку за кожним видом платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;
 • валюта, в якій здійснювалися платежі;
 • звітний період, в якому здійснювалися платежі;
 • опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з якою здійснювалися платежі;
 • перелік окремих видів проектної діяльності, які прямо чи опосередковано реалізуються, та основні характеристики такої діяльності;
 • участь у соціальних проектах чи програмах та загальна сума платежів щодо кожного соціального проекту чи програми з окремим визначенням тих, що реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей;
 • обсяги видобутку за видом відповідної проектної діяльності;
 • середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного періоду;
 • обсяги фінансування та допомоги, отриманих від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також підконтрольних їм суб’єктів, зокрема обсяги державної допомоги суб’єктам господарювання;
 • інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді відповідно до Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;
 • аудиторський звіт за звітний період (для суб’єктів розкриття інформації, які відповідно до законодавства зобов’язані проводити аудит фінансової звітності).

 

Невід’ємною частиною звіту про платежі на користь держави є:

акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, якщо такі акти складалися.

 

Станом на дату підготовки статті нові форми Звітів про платежі на користь держави ще досі не затверджені! Окремо звертаємо увагу, що суб’єкти видобувної галузі, вочевидь, можуть звітувати за старою формою Звіту про сплату податків та інших платежів для СГ, що відносяться до видобувної галузі, затвердженого постановою КМУ від 02.12.2015 р. №1039,  але ця форма Звіту не відповідає вимогам ст.6 Закону №2545. Тому, скоріше за все, будуть надані додаткові роз’яснення контролюючих органів щодо використання форм Звіту.

Підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, подають Звіт щороку, не пізніше 1 вересня року, наступного за звітним (п.1 ч.1 ст. 5, п.1 ст. 12 Закону №2545):

 • Міненерговугілля та
 • незалежним адміністраторам.

Підприємства, які провадять заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подають Звіт з фінансовою звітністю у строк не пізніше 28 лютого наступного за звітним року (ч. 2 ст. 11 Закону №966п. 2п. 5 Порядку №419).

Крім того, відповідно до п. 2 Порядку №419 Звіт про платежі на користь держави  та Річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом мають бути оприлюднені на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

 

Терміни оприлюднення передбачені п.3 ст.14 Закону №996, а саме:

 • для підприємств, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин – до 30 квітня року, що настає за звітним періодом;
 • для підприємств, які провадять заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, – до 01 червня року, що настає за звітним періодом.

Таким чином, через неузгодженість норм Закону №996 та Закону №2545 підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин, повинні скласти і оприлюднити Звіт до 30 квітня, при цьому подати до Міненерговугілля мають право до 1 вересня.

Окремо наголошуємо, що Законом №2545 передбачена відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнських підприємств у видобувних галузях за:

 • нерозкриття інформації або порушення строків розкриття інформації – штраф в розмірі 5000 НМДГ (85 000 грн);
 • розкриття звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, що містить неповну інформацію про діяльність суб’єкта, який здійснює діяльність у видобувних галузях, порушення встановленого порядку розкриття інформації у видобувних галузях – штраф в розмірі 2 000 НМДГ (34 000 грн).

 

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

 

 

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться
Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

КиївДніпроКам'янське
Написать в
Viber