Обов’язковий аудит річної фінансової звітності: найпоширеніші питання та відповіді на них від ТОВ АФ Аудит-Інвест

Підготовлено:

Заказнова Ганна, помічник аудитора Департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу

 

У зв’язку із оновленням у 2018 році редакції Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV  від 16.07.1999 р. розширено  перелік підприємств, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (далі – ФЗ) разом з аудиторським висновком.

Враховуючи те, що більшість таких підприємств ніколи не проходило обов’язковий аудит фінансової звітності, у керівництва та бухгалтерів виникає низка питань, на які ми спробуємо відповісти.

 1. Чи повинні товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), що відносяться до категорії великих/середніх проводити обов’язковий аудит фінансової звітності за 2019 рік?

Так. Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, середні підприємства мають оприлюднювати річну фінансову звітність (далі за текстом – ФЗ) разом із Звітом аудитора, починаючи із звітності за 2019 рік. Строк оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік для цих категорій – до 1 червня 2020 року.

 1. За якою концептуальною основою повинна складатися ФЗ підприємства: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) або Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ)?

В обов’язковому порядку складання ФЗ за МСФЗ визначено для наступних підприємств:

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес:
 • підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів,
 • банки,
 • страховики,
 • недержавні пенсійні фонди,
 • великі підприємства,
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);
 • публічні акціонерні товариства;
 • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
 • підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419:
 • надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);
 • недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);
 • допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Щодо інших підприємств, то фінансова звітність складається ними за П(С)БО за винятком підприємств, котрі добровільно прийняли рішення щодо застосування МСФЗ.

 

 1. Яка різниця між обов’язковим аудитом для публічних акціонерних товариств (далі – ПАТ), приватних акціонерних товариств (далі – ПрАТ) та ТОВ?

Принципової різниці у самому процесі аудиту, яка б залежала від організаційно-правової форми (далі – ОПФ) товариства немає. Існують певні вимоги щодо структури звіту аудитора в залежності від ОПФ та величини товариства (велике або середнє) відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 року, та відповідних вимог регулятора, якому має звітувати товариство (НКЦПФР, Нацкомфінпослуг та інші).

Також строк проведення аудиторської перевірки залежить від розміру товариства, обсягу та складності його операцій, наявності філій або відокремлених підрозділів, їх місцерозташування  – чим більше підприємство – тим довший період перевірки.

 1. Чи потрібно при виборі аудитора проводити офіційний тендер, розміщувати інформацію про нього на сайті та/або в періодичних виданнях?

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 року, обов’язок з проведення конкурсу з відбору аудитора (читай – тендер) покладена на підприємства, що становлять суспільній інтерес.

Нагадаємо, що підприємства, які становлять суспільний інтерес, це:

 • підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів,
 • банки,
 • страховики,
 • недержавні пенсійні фонди,
 • великі підприємства,
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);

Порядок проведення такого конкурсу, однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, мають бути розроблені та оприлюднені (ст.29 Закону №2258-VIII).

Також обов’язок із проведення тендеру мають підприємства, які зобов’язані дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 922-VIII від 25.12.2015 р.

Порядок дій підприємства щодо призначення аудитора ви можете прочитати у нашій статті «Обов’язковий аудит і призначення аудитора. Порядок дій. Аудиторський комітет».

 1. Хто має складати річну консолідовану фінансову звітність ?

Відповідно до ст.12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV  від 16.07.1999 р. консолідовану ФЗ складають підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства).

У разі, якщо показники такого підприємства разом із показниками контрольованих підприємств на дату складання річної фінансової звітності відповідають показникам малих або мікро підприємств, консолідовану ФЗ можна не подавати.

Нагадаємо, що малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро (приблизно 120 млн. грн.);

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро (приблизно 240 млн. грн.);

середня кількість працівників – до 50 осіб.

 1. Чи потрібно оприлюднювати результати обов’язкового аудиту фінансової звітності, та у який спосіб?

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV  від 16.07.1999 р. та Господарського кодексу України, підприємства, які зобов′язані проходити обов′язковий аудит, мають оприлюднювати річну ФЗ та річну консолідовану ФЗ разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Строки оприлюднення відповідно до законодавства:

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів); ПАТ; суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.
 • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;середні підприємства та інші  фінансові  установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств – не пізніше ніж до 1 червня року, що  настає  за звітним періодом.
 • державні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі якого більше, ніж 50% акцій (часток) належить державі або територіальній громаді – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.
 1. Коли буде отримано Звіт аудитора?

Терміни, в які аудиторська фірма зобов’язується надати Звіт аудитора, визначаються умовами договору на проведення аудиту. Крім цього, аудитор обов’язково вам надасть письмові повідомлення щодо питань контролю, повідомить про всі встановлені викривлення, акумульовані під час аудиту тощо.

 1. Чи є обов’язковою присутність аудитора при проведенні інвентаризації?

Однією із аудиторських процедур у ході проведення аудиту фінансової звітності є присутність аудитора при проведенні інвентаризації. Це робиться з метою отримання належних аудиторських доказів щодо існування і стану активів, а також дослідження інших питань. У разі, коли аудитор не має змоги бути присутнім при проведенні інвентаризації, і немає змоги за допомогою альтернативних процедур впевнитися в існуванні та стані активів, звіт аудитора може бути модифікований.

Тому, якщо товариство бажає пройти обов’язковий аудит успішно, участь аудитора при проведенні інвентаризації є бажаною.

 1. Як проходить присутність аудитора при проведенні інвентаризації?

Перш за все зазначимо, що аудитор не проводить інвентаризацію замість інвентаризаційної комісії, а лише спостерігає за процесом, і в результаті отриманих висновків коригує стратегію своєї подальшої перевірки. Час проведення інвентаризації для цілей аудиту може бути суміщений з графіком проведення підприємством інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності. В рамках проведення аудиту інвентаризація проводиться за вибірковими позиціями оборотних та необоротних активів.

Строки присутності аудитора при проведенні інвентаризації можуть бути різними, бо вони напряму залежать від обсягу складських приміщень підприємства, кількості номенклатурних позицій, місцерозташування та віддаленості об’єктів контролю, характеру активів тощо.

 1. Коли найкраще починати роботу із обов’язкового аудиту?

По-перше, треба розуміти, що укладенню договору передують процедури прийняття клієнта, а після нього — окремий етап планування, на який потрібен певний час.

По-друге визначитися з аудитором доцільно ще до закінчення звітного року хоча б тому, що  аудитору краще бути присутнім при проведенні річної інвентаризації відповідно до планів підприємства.

І по-третє, зауважимо, що вартість аудиту в «гарячий» сезон здебільшого знач­но зростає.

Отже, вважаємо, що оптимальним періодом для укладення договору з обов’язкового аудиту фінансової звітності  є період жовтень-листопад звітного року.

 

Тож, якщо Вашому підприємству необхідний аудит річної окремої та\або консолідованої фінансової звітності, найкращим було б визначитися з аудитором вже зараз, для того, щоб

 • обрати найкращих аудиторів,
 • своєчасно запланувати всі необхідні процедури,
 • встигнути підготувати річну фінансову звітність із врахуванням всіх рекомендацій аудитора до настання граничних термінів її подання до контролюючих органів.

 

Сподіваємось, що надана інформація була для вас корисною!

 

 

Залишились питання з ТЦУ? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

 

Be the first to know!
Subscribe to the newsletter and receive
only the most useful information for your business!
Subscribe

  Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

   Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

   КиївДніпроКам'янське
   Написать в
   Viber