ТОП-10 найпоширеніших помилок при складанні баланса

Підготовлено:

Заказнова Ганна, аудитор Департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу

 

За час роботи ТОВ АФ «Аудит-Інвест» нашими аудиторами було помічено багато нюансів в заповненні форм фінансової звітності. Звичайно, в більшості випадків, до помилок в складанні фінансової звітності призводить використання при відображенні операції некоректних рахунків обліку. Однак, навіть у разі використання некоректного бухгалтерського рахунку обліку скласти правильну фінансову звітність – реально, треба тільки пам’ятати про суть проведених операцій.

Напередодні складання річної фінансової звітності за нормами П(С)БО, пропонуємо Вам ознайомитися із найпоширенішими неточностями, які зустрічалися у нашій практиці. У першій частині мова йтиме про Баланс або Звіт про фінансовий стан (далі по тексту – Баланс).

 1. Відображення авансів в складі іншої заборгованості

Як правило, до цієї помилки призводить небажання Компанії вести окремі рахунки обліку розрахунків за авансами – це рахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами» і рахунок 681 «Розрахунки за авансами одержаними». Відповідно, облік розрахунків по авансовій оплаті з контрагентами ведеться такими Компаніями безпосередньо на рахунках 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і 63 «Розрахунки з постачальникам і підрядниками». Тому, при складанні Балансу, кредитове сальдо по рахунку 36 і дебетове сальдо по рахунку 63 найчастіше включається Компаніями до складу іншої дебіторської/кредиторської заборгованості.

Відповідно до Методрекомендацій №433, НПСБО 1, згортання статей активів і зобов’язань є неприпустимим.

Таким чином, незалежно від наявності у Вас в обліку авансових рахунків, заборгованість за виданими/одержаними авансами повинна відображатися у складі рядків Балансу:

 • – рядок 1130 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами»
 • – рядок 1635 «Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами».
 1. Відображення заборгованості за товари, роботи, послуги в складі іншої заборгованості

Найчастіше, з метою зручності, бухгалтера поділяють і ведуть на окремих бухгалтерських рахунках, розрахунки з постачальниками, які постачають товари і матеріали (рахунок 63), і розрахунки з постачальниками, які надають послуги (зазвичай використовують рахунок 685). Або ж, відокремлюють розрахунки з покупцями з основної діяльності (рахунок 36) і розрахунки з покупцями, яким надаються послуги (зазвичай використовують рахунок 377). При цьому розрахунки за такими додатковими рахунками (685 і 377) відображають в Балансі в складі іншої дебіторської/кредиторської заборгованості.

Як і в ситуації, описаній в п.1 статті, при складанні фінансової звітності необхідно розглядати операції по суті. Тому, враховуючи, що фактично ця заборгованість є заборгованістю за товари, роботи, послуги, сальдо розрахунків за даними рахунками правильно відображати в складі рядків Балансу:

 • – рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та
 • – рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги».
 1. Відображення довгострокових заборгованостей в складі поточних, і навпаки

При наявності в обліку операцій за виданими/отриманим безвідсотковим фінансовим позиками (це можуть бути відносини із пов’язаними особами, або із працівниками), або ж операцій по отриманню кредитних коштів, рекомендуємо бухгалтерам на кожну звітну дату перевіряти терміни погашення.

Так, заборгованість яка буде погашатися після 12 місяців з дати балансу, вважається довгостроковою і підлягає відображенню у відповідних статтях розділів «Необоротні активи» та «Довгострокові зобов’язання і забезпечення» Балансу.

Рекомендуємо проводити рекласифікацію сум заборгованостей на довгострокову і короткострокову як за статтями Балансу, так і в бухгалтерському обліку.

 1. Відображення відсотків за банківськими кредитами в складі інших поточних зобов’язань

Облік відсотків, нарахованих за кредитними коштами, ведеться за рахунком 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками». Звертаємо увагу, що всупереч поширеній думці, що всі субрахунки рахунку 68 включаються в Балансі в рядок 1690 «Інші поточні зобов’язання», відсотки за банківськими позиками правильно включати в рядок Балансу 1510 «Довгострокові кредити банків» або 1600 «Короткострокові кредити банків».

Так, відповідно до Методрекомендацій №433, суми зобов’язань Компанії перед банками за отриманими від них кредитами (а відсотки теж є зобов’язанням по кредиту – прим.авт.) відображаються в рядках 1510 і 1600 Балансу.

 1. Відображення розрахунків зі страхування в складі інших поточних зобов’язань

Прийнято вважати, що в рядку Балансу 1625 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування” відображаються тільки суми заборгованостей по оплаті внесків на державне соціальне страхування (ЄСВ). Однак, відповідно до Методрекомендацій №433, в цьому рядку також відображається заборгованість Компанії за розрахунками зі страхування майна і/або індивідуальне страхування співробітників.

Якщо у Вас в обліку є заборгованості за такими видами страхування – рекомендуємо виділити їх на окреме субконто рахунків обліку, щоб при складанні звітності можна було легко і просто визначити потрібну суму серед загальної суми заборгованості по контрагентах.

 1. Розгорнуте сальдо розрахунків

При формуванні статей розрахунків з покупцями і постачальниками Балансу, варто задуматися про те, з якою глибиною аналітичного обліку слід розгорнути сальдо розрахунків з контрагентами і правильно подати інформацію в Балансі.

У разі, наприклад, якщо Компанія веде облік розрахунків з контрагентами в розрізі замовлення/угоди, то сальдо за розрахунками з ними варто розгорнути саме на рівні замовлення/угоди. Якщо ж облік ведеться тільки за договорами, то сальдо розрахунків з контрагентами розгортається на рівні кожного договору.

Також звертаємо увагу Компаній, які складають консолідовану або комбіновану звітність – принцип, за яким розгортається сальдо по контрагентам, повинен бути однаковим для всіх учасників групи.

 1. Не виділяється поточна частина довгострокового зобов’язання

Найчастіше дана неточність зустрічається у Компаній, які мають заборгованість за договорами фінансового лізингу.

На дату балансу необхідно із загальної суми заборгованості проводити рекласифікацію частини, яка підлягає погашенню протягом 12-ти місяців після дати балансу, до складу поточної заборгованості. Для цього в Балансі передбачений спеціальний рядок – 1610 «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями».

 1. Не виділяється інвестиційна нерухомість

Класична ситуація – здали в оренду будівлю, а перевести до складу інвестиційної нерухомості – забули.

Нагадуємо, що в разі, якщо нерухомість надається в оренду іншій стороні, її необхідно перевести до складу інвестиційної нерухомості, а в балансі відображати окремо, в складі рядка 1015 «Інвестиційна нерухомість».

 1. Не відкориговано вхідне сальдо Балансу на помилки минулих років

Запізнився документ або знайдена помилка минулих періодів – все це передбачає проведення проводки в обліку з використанням рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки). Однак мало хто згадує, що такі коригування зобов’язують бухгалтера виправляти вхідне сальдо Балансу.

Так, на початок звітного періоду необхідно виправити ті рядки Балансу, на які вплинули коригування, проведені проведеннями через 44 рахунок, таким чином, щоб вхідне сальдо Балансу було представлено вірно, тобто так, як якщо б документи були проведені в обліку вчасно або без помилок.

 1. Відображення овердрафту як негативного залишку за статтею «Гроші та їх еквіваленти»

Заборгованість за овердрафтом в обліку відображається деякими Компаніями по кредиту активного рахунку 31 «Рахунки в банках», що, в цілому, є допустимим – див. Лист Мінфіну від 09.12.2003 р № 31-04200-30-5 / 7021. При цьому в своєму листі Мінфін чітко визначає, що такий від’ємний залишок повинен бути показаний по рядку Балансу 1600 «Короткострокові кредити банків».

У даній статті ми не будемо сперечатися з Мінфіном, але хочемо зазначити, що облік овердрафту з використанням рахунку 31 ускладнить подальше складання Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом). Ми рекомендуємо враховувати овердрафт на рахунку обліку 60 «Короткострокові позики» або з використанням окремого субконто рахунку 31.

 

З огляду на те, що фінансова звітність багатьох Компаній буде проходити аудиторську перевірку для виконання вимог Закону №996 і норм ПКУ, зараз, на нашу думку, найкращий час для проведення «роботи над помилками» з тим, щоб усунути неточності у складанні фінансової звітності та виключити зауваження від аудитора.

А ми в наступних статтях розповімо Вам про найпоширеніші помилки при складанні Звіту про фінансові результати та Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).

 

 

Залишились питання з аудиту? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Be the first to know!
Subscribe to the newsletter and receive
only the most useful information for your business!
Subscribe

  Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

   Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

   КиївДніпроКам'янське
   Написать в
   Viber